Cloudware IBM web (1)

Regulamin świadczenia usługi white paper oraz polityka prywatności (cookies) 

Preambuła 

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przetwarzania plików cookies oraz zakres usługi white paper świadczonej drogą elektroniczną przez Cloudware Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-728) przy ul. Dziekońskiego 1, e-mail info@cloudware.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000360267, posługującą się numerem NIP 7010244049, zwaną dalej Udostępniającym. 

 §1

Polityka prywatności – cookies 

Usługa white paper jest realizowana na stronie internetowej dostępnej w domenie power10.pl. (dalej zwana Usługą) Administratorem Danych Osobowych jest Udostępniający. 

Co to są pliki cookies? 

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Jakie funkcje spełniają cookies? 

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). 

Jak wykorzystujemy informacje z cookies? 

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. 

Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google. 

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług. 

 §2

Usługa white paper 

 1. Usługa white paper polega na nieodpłatnym przesłaniu przez Udostępniającego pliku pdf (lub linka do strony, z której można go pobrać) na adres e-mail użytkownika, który zgłosi chęć jego pobrania poprzez formularz dostępny na stronie internetowej prowadzonej przez Udostępniającego w domenie power10.pl (dalej: Formularz).
 2. Pobierając white paper oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (ukończył 18 lat) i wyrażasz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Udostępniającego w celu realizacji usługi, tj. wysłania pliku pdf na podany w Formularzu adres e-mail. 
 3. Opcjonalnie w Formularzu możesz wyrazić zgodę na otrzymanie od Udostępniającego propozycji dotyczących oferowanych przez Udostępniającego usług (informacji handlowych). Zaznaczenie tej opcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na kontakt w celu przedstawienia przez Udostępniającego propozycji handlowej.
 4. 4. Informacje handlowe Udostępniającego mogą być przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail lub złożone telefonicznie na podany numer telefonu i nie są prawnie wiążące, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, masz możliwość cofnięcia jej w dowolnym czasie. Możesz to uczynić poprzez przesłanie maila na adres: admin@power10.pl
 6. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia Usługi i – jeśli wyrażasz na to zgodę – przesyłania informacji handlowych.

 § 3 

Warunki świadczenia Usługi white paper 

 1. 1. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Udostępniającego, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. 2. Świadczenie Usługi white paper jest bezpłatne. Ewentualne koszty dostępu do internetu, w tym koszty transmisji danych komórkowych, ponosisz wedle cennika operatora telekomunikacyjnego.
 3. 3. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdującej się w przesyłanych informacjach przysługują Udostępniającemu i pozostają pod ochroną prawną. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie, modyfikowania lub usuwanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą.
 4. 4. Korzystanie z Usługi white paper jest uzależnione od posiadania przez Ciebie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę, iż komunikacja i zawiadomienia będą dostarczane w formie elektronicznej na podane adresy e-mail.
 5. 5. Jesteś zobowiązany do podania prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w przypadku zmiany, co możesz zrobić wysyłając e–mail na adres admin@power10.pl z prośbą o aktualizację danych.
 6. 6. W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Udostępniający zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usługi, co nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza Twojej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody.
 7. Udostępniający oświadcza, że treść udostępnianego materiału white paper ma charakter jedynie informacyjny i nie ponosi on odpowiedzialności za skutki decyzji, również biznesowych, podejmowanych przez Ciebie na jego podstawie.

 §4

Dane osobowe 

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Udostępniający jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania Twoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi oraz wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest podanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Dane te będą podlegały przetwarzaniu na potrzeby Usługi. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania z Usługi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), na podstawie wyrażonej rzez Ciebie zgody. 
 4. W przypadku uzyskania przez Udostępniającego wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Usługi white paper w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. realizacji usług świadczonych przez Udostępniającego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b-d  RODO, 
 6. jeśli wyraziłeś na to zgodę – do przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Udostępniającego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Udostępniającego).

 

 1. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Udostępniającego oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

8 . W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Udostępniającego, przysługują określone uprawnienia: 

 1. masz prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Udostępniającego oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Udostępniający może naliczyć opłatę;
  b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  c. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Udostępniającego o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Udostępniającemu do celów, o których informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Udostępniający nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Udostępniającego; 
 2. w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Udostępniającego na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Udostępniającym, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  e. Udostępniający przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Udostępniający przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 3. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Udostępniający poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Udostępniającego na adres admin@power10.pl. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Udostępniający nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  g. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Udostępniający nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Udostępniający nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
 4. 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. 10. W przypadku złożenia  oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne będzie to z wypowiedzeniem Umowy o korzystanie z Usługi white paper zgodnie z § 2 Regulaminu.
 6. 12. Udostępniający może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu, którym Udostępniający może zlecić wykonywanie pewnych czynności obejmujących między innymi przetwarzanie Twoich danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 §5

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami), ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn.zmianami)
 2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Udostępniającego w określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z poźn. zmianami.).
 3. 3. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub kiedy zostaną Ci przekazane. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e–mail.
 5. W przypadku, w którym nie akceptujesz nowej treści Regulaminu, obowiązany jesteś zawiadomić o tym Udostępniającego – tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy w rozumieniu § 2 Regulaminu. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Udostępniającego, obowiązuje Cię Regulamin w dotychczasowej treści.